Kwaliteitseisen

Yvoor hanteert onder andere de volgende kwaliteitseisen:

– Recente verklaring van goed gedrag (VOG);
– ISO 9001 gecertificeerd;
SKJ jeugdregistratie, aangesloten bij de SKJ als jeugdzorgwerker;
– Achterwachtregeling bij ziekte en vakantie;
Klachtenprodecure;
– Protocol kindermishandeling;
– Privacyreglement en privacyverklaring;
– Laagdrempelige organisatie van zorg;
– Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
– Duidelijke werkafspraken over de levering van de ondersteuning, die worden vastgelegd in een plan van aanpak (1g1p).